Ngoại binh từ Indonesia đến CLB Hà Tĩnh

Ngoại binh từ Indonesia đến CLB Hà Tĩnh

Dionatan đã đặt bút ký hợp đồng với chủ tịch CLB Hà Tĩnh vào ngày 19/7. Hợp đồng của ngoại binh sinh